INFORMĀCIJA PAR CITRUS SOLUTIONS GMBH VEIKTO FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI

INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDES PĀRZINI:
Nosaukums: Citrus Solutions GmbH
Reģ.nr.: HRB 6268
Adrese: Schmidtstadt 5, 92268 Etzelwang, Deutschland
Tālrunis: +49 1733563535
E-pasts: info@citrussolutions.de

FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA:
Datenscutzerklarung@citrussolutions.de

KĀDIEM NOLŪKIEM “CITRUS SOLUTIONS GMBH“ APSTRĀDĀ FIZISKO PERSONU DATUS?
1) klientu un potenciālo klientu datubāzes uzturēšanai (klientu kontaktpersonu dati);
2) dalībai iepirkumu procedūrās (informācija par sadarbības partneru darbinieku kvalifikāciju u.tml.);
3) līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un līgumu datubāzes uzturēšanai (līgumu kontaktpersonu dati);
4) līgumu izpildei;
5) norēķinu veikšanai ar klientiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem (kontaktpersonu dati);
6) informācijas apkopošanai par apakšuzņēmēju nodarbinātajām personām (darba laika uzskaiti, paveikto darbu, izmaksāto atlīdzību u.tml.) normatīvo aktu prasību izpildei;
7) drošības garantēšanai (videonovērošana un piekļuves kontroles sistēmas būvobjektiem);
8) korespondences un saziņas nodrošināšanai (pasta un e-pasta korespondence);
9) sīkdatnes interneta vietnes www.citrussolutions.de darbības nodrošināšanai (sīkdatņu izmantošana).

KĀDUS FIZISKO PERSONU DATUS “CITRUS SOLUTIONS GMBH” APSTRĀDĀ?
1) klientu, potenciālo klientu, piegādātāju un apakšuzņēmēju kontaktpersonu datus: vārdu, uzvārdu, kontaktinformācijas datus (tālruņa numurs, e-pasta adrese), informāciju par darbavietu un amatu;
2) apakšuzņēmēju darbinieku datus*: vārdu, uzvārdu, personas kodu, informāciju par darba vietu un amatu, informāciju, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju un nesodāmību, darba uzskaites informāciju, informāciju par izmaksāto atlīdzību (vai ir izmaksāta minimālā alga saskaņā ar Vācijas Federālās Republikas normatīvajos aktos noteikto), informāciju par nomaksātajiem nodokļiem u.tml.;
3) personu, kuras nokļūst Citrus Solutions GmbH videonovērošanas kameru uztveršanas zonā datus: personas attēlu, veiktās darbības, darbību datumu un laiku;
4) personu, kuras piekļūst būvobjektiem datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvēto uzņēmumu, informācija par piekļuves datumu un laiku;
5) jebkādus personas datus, kas ir iekļauti jebkurā Citrus Solutions GmbH rakstveida vai elektroniskajā sarakstē ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām;
6) sīkdatņu informāciju (skat. https://www.citrussolutions.de/lv/sikdatnu-lietosanas-politika/).

KĀDS IR TIESISKAIS PAMATS CITRUS SOLUTIONS GMBH VEIKTAJAI PERSONAS DATU APSTRĀDEI:
1) lai izpildītu normatīvo aktu prasības būvniecības, nodarbinātības, nodokļu, drošības u.c. nozarēs;
2) lai nodrošinātu Citrus Solutions GmbH leģitīmās intereses: Citrus Solutions GmbH darbinieku, klientu, sadarbības partneru un to darbinieku drošība (videonovērošana, būvobjektu piekļuves kontrole), Citrus Solutions GmbH komercdarbības intereses (viss, kas saistīts ar klientu un līgumu datubāžu veidošanu un uzturēšanu), Citrus Solutions GmbH administratīvo funkciju izpilde (korespondences glabāšana, sīkdatnu izmantošana utt.).

KAM CITRUS SOLUTIONS GMBH VAR NODOT FIZISKO PERSONU DATUS?
Savā rīcībā esošos personas datus Citrus Solutions GmbH var nodot tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Vācijas Federatīvās Republikas iestādēm vai saviem sadarbības partneriem, klientiem, un pasūtītājiem (ja tas saistīts dalību iepirkumos un noslēgto līgumu izpildi), kā arī tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar to pieprasījumiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

CIK ILGI “CITRUS SOLUTIONS GMBH” GLABĀ FIZISKO PERSONU DATUS?
Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar Citrus Solutions GmbH apstiprināto attiecīgo dokumentu lietu nomenklatūru. Būvobjektu piekļuves kontroles sistēmu darbības rezultātā iegūtā informācija tiek glabāta atkarībā no konkrētajam objekta drošības līmenim noteiktajām prasībām, bet nepārsniedzot 180 dienu glabāšanas termiņu. Videonovērošanas kameru ieraksti vairumā gadījumā netiek glabāti ilgāk par 30 dienām. Ilgāks videonovērošanas kameru ierakstu glabāšanas termiņš var tikt noteikts pēc tiesībsargājošo iestāžu prasības.

KĀ VAR IEGŪT INFORMĀCIJU PAR SAVU PERSONAS DATU CITRUS SOLUTIONS GMBH?
Datu subjektam jebkura datu apstrādes mērķa ietvaros ir tiesības pieprasīt Citrus Solutions GmbH sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu šādā veidā:
1) vēršoties klātienē Citrus Solutions GmbH juridiskajā adresē (Schmidtstadt 5, 92268 Etzelwang) ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2) nosūtot uz Citrus Solutions GmbH oficiālo e-pastu: info@citrussolutions.de e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
3) iesniedzot rakstveida iesniegumu Citrus Solutions GmbH juridiskajā adresē ar pasta vai citas personas starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz datu subjekta norādīto adresi ierakstītā vēstulē;
4) vispārīgu informāciju par Citrus Solutions GmbH veikto datu apstrādi var saņemt zvanot vai rakstot uz šajā dokumentā norādīto Citrus Solutions GmbH kontaktinformāciju.

SŪDZĪBAS PAR DATU APSTRĀDI
Citrus Solutions GmbH veic datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu uzraudzības iestādes ieteikumiem un labās prakses piemēriem.
Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādē (datu uzraudzības iestāde Bavārijas federālajā zemē https://www.lda.bayern.de/de/index.html)

*Apstrādājamie apakšuzņēmēju darbinieku datu veidi atšķiras atkarībā no darbinieka amata, pienākumiem, un būvobjekta, kurā tiek veikts darbs. Piemēram, informācija par darbinieka nesodāmību tiek pārbaudīta tikai tiem darbiniekiem, kas veic darbus attiecīgas drošības pakāpes būvobjektos.